Τελευταία εξέλιξη με την επικοινωνία της Ε.Κ.Φ.Α με το Υ.ΠΡΟ.ΠΟ, οφείλουν να μας δεχθούν